Kårval

Vad gör Valberedningen?

Valberedningen är en grupp tillsatt av Kårfullmäktige för att bereda val till THS ansvarsposter såsom Kårstyrelsen, Kårledning och Osqledarens chefredaktör. Vi genomför intervjuer med samtliga kandidater och lämnar omdömen till Kårfullmäktige respektive Kårstyrelsen inför valen.

Kontakt: valberedning@ths.kth.se

Vad gör Valnämnden?

Valnämnden består av en ledamot från varje sektion och väljs efter fri nominering av kårfullmäktige. Mandatperioden sammanfaller med THS verksamhetsår. Valnämndens uppgift är att arrangera och övervaka val av kårfullmäktiges ledamöter och suppleanter samt fastställa antalet utjämningsmandat. Överklagan av valnämndens beslut ska anmälas till talman innan resultatet fastslagits av kårfullmäktige. Vid prövning av överklagan ska inspektor och sakrevisorerna biträda valnämnden.

Kårvalet

THS medlemmar väljer ledamöter och suppleanter i kårfullmäktige i fria, hemliga och direkt val. Tidpunkt för ordinarie val ska fastslås senast 31 december av kårfullmäktige. Valet ska vara genomfört senast 15 maj. Valförfarandet regleras av THS reglemente.

Du kan kandidera/rösta här